PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost VINO MARKUZZI, s.r.o., IČO: 282 47 663, se sídlem Kozí 916/5, 110 00 Praha 1, provozuje pro své zákazníky (dále jen „zákazník”) za účelem distribuce nabízeného zboží e-shop (dále jen „e-shop”).

V těchto podmínkách zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky”) jsou každému zákazníkovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů, které se jej týkají, v souvislosti

 • a) s nákupem zboží v-eshopu na internetových stránkách www.markuzzi.cz,
 • b) se správou účtu na internetových stránkách www.markuzzi.cz (viz čl. 5 těchto podmínek),

aby každý zákazník věděl, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou o něm zpracovávány. Tyto podmínky jsou vydávány v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky společnosti VINO MARKUZZI, s.r.o.

Společnost VINO MARKUZZI, s.r.o., IČO: 282 47 663, se sídlem Kozí 916/5, 110 00 Praha 1, jakožto zakladatel a provozovatel e-shopu, má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce”).

Pro řádné vyřizování objednávek zákazníků z e-shopu je nezbytné, aby docházelo ze strany správce ke zpracování osobních údajů jednotlivých zákazníků.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů zákazníků probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků nebudou předávány do zahraničí.

2. Právní důvod zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů jsou založeny na plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem (provedení a potvrzení objednávky zboží z e-shopu) a s tím související poskytování služeb a dále na poskytnutí služeb spojených s vytvořením účtu (registrací) na internetových stránkách www.markuzzi.cz (dále jen „účet”).

Žádný právní předpis nestanoví povinnost zákazníka poskytnout správci osobní údaje ke zpracování dle čl. 3 těchto podmínek. Zákazník poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně.

Zákazník bere na vědomí, že v případě neposkytnutí osobních údajů správci v požadovaném rozsahu, nemůže dojít k realizaci objednávky zboží z e-shopu (nemůže být uzavřena kupní smlouva na dodání objednaného zboží).

3. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje každého zákazníka jsou zpracovávány v takovém rozsahu, v jakém (i) tento zákazník osobní údaje při vytvoření účtu poskytl, (ii) tento zákazník poskytl v rámci provedení objednávky zboží z e-shopu, nebo (iii) v budoucnu v návaznosti na existující účet správci poskytne. Plný rozsah zpracování osobních údajů získá zákazník dotazem učiněným způsobem dle čl. 8 těchto podmínek.

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě, a to s ohledem na skutečnost, že správce poskytuje v rámci e-shopu a registrace svoje služby v elektronické podobě a většina dalších činností spojených s činností správce vůči zákazníkovi probíhá elektronicky. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby mohl zákazníkům zajišťovat všechny služby spojené s nákupem v e-shopu a vedením účtu.

O zákaznících jsou zpracovávány při vyřizování objednávky z e-shopu tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození (pokud je údaj poskytnut dobrovolně)
 • adresa bydliště a stát
 • telefonní číslo
 • emailová adresa

O zákaznících jsou zpracovávány při vytváření účtu tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození (pokud je údaj poskytnut dobrovolně)
 • emailová adresa

4. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od zákazníků získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje zákazníků chránil, zejm. před jejich zneužitím, ztrátou či zničením.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny standardním způsobem pomocí protokolu http.

Přihlášení do účtu je možné pouze po zadání kombinace registrované emailové adresy a osobního hesla. Pro zajištění plné bezpečnosti přihlášení do účtu je nezbytné, aby sami zákazníci nesdělovali svoje osobní přístupové údaje třetím osobám nebo tyto údaje nezadávali tehdy, používají-li počítač a internetový prohlížeč společně s jinými uživateli nebo je-li tento prohlížeč vybaven správou hesel nebo obdobným softwarem umožňujícím vyvolat dané heslo.

5. Účel zpracování osobních údajů

Realizace objednávek v e-shopu

Dle čl. 2 těchto podmínek dochází ke zpracování osobních údajů za účelem realizace a vyřízení objednávky zákazníka. Jedná se o zpracování osobních údajů spojené se dodáním vybraného zboží z e-shopu tomuto zákazníkovi.

Správa účtu

Každý zákazník je oprávněn vytvořit si u správce účet, který bude následně sloužit pro správu adres zákazníka, doposud realizovaných objednávek zákazníka a dalších osobních údajů vyžadovaných pro dodání objednaného zboží přes e-shop. Zpracování osobních údajů je založeno vytvořením tohoto účtu.

Realizací objednávky přes e-shop nedojde automaticky k vytvoření účtu. Každý zákazník má právo po správci požadovat zrušení účtu, a to tímto způsobem: viz čl. 9.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvají vzájemná páva a povinnosti zákazníků a správce, tj. zejména po dobu vyřizování objednávky zboží z e-shopu, existence účtu. Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile zákazník uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 8 těchto podmínek, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci

7. Odvolání souhlasu

Zákazník bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci pro marketingové účely trvá do doby jeho odvolání. Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může zákazník snadno odvolat následujícími způsoby:

 • úpravou účtu
 • zasláním emailu na vino@markuzzi.cz. s informací, že zákazník nemá zájem, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely a že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely.

8. Práva zákazníků

Právo na potvrzení. Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má zákazník právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

Právo na opravu a doplnění. Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Zákazník má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se zákazníka pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má zákazník právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se zákazník musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se zákazník dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může zákazníkdo doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Zákazník má právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má zákazník právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitku. Správce tímto zákazníka výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má zákazník právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí zákazník vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

9. Uplatňování práv

Veškerá práva zákazníka uvedená v těchto podmínkách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může zákazník uplatňovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů správce:

korespondenční adresa:

 • VINO MARKUZZI, s. r. o.
 • Haštalská 3
 • 110 00 Praha 1

emailová adresa: vino@markuzzi.cz

telefon: +420 774 157 757

VINO MARKUZZI, s.r.o.

Services

Newsletter

Zajímá Vás, co máme nového? Chcete dostávat do emailu akční nabídky a pozvánky na degustace?

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Informace

Obchodní podmínky

Podmínky zpracování osobních údajů

Napište nám

Kontakt

VINO MARKUZZI, s. r. o.
Haštalská 3
110 00 Praha 1

Telefon:
+420 774 157 757
+420 777 931 541

Sledujte nás na Facebooku

Services

Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

.
©2019 VINO MARKUZZI